2019. június 27. Csütörtök     08:15    László napja van. Sok boldogságot!    Napnyugta: 20:45   
"Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét."
2Tim 2:15alkalmaink.png
Minden Péntek este:
Naplementétől családias hangulatban, közös beszélgetést tartunk egy-egy témáról.

Minden Szombaton:
900 -órától Szombatiskolai Istentisztelet
1030 -órától Közös Istentisztelet

Naplemente előtt egy órával kezdődik a délutáni Ifjusági Istentisztelet

Az alkalmakon szívesen látunk mindenkit!

kivezeto_ut_a_depressziobol_tartalom.jpg
 
Lelki béke
 
magyarszo.jpg„A Biblia olvasása, előírásainak figyelembevétele segíthet a depresszió leküzdésében, és abban is, hogy kevesebben szánják el magukat az öngyilkosságra - mondta Balla
Péter teológus az MTI-nek... A Biblia arra
tanít, hogy aki Istent féli, az önmagáért is felelős, így az önpusztítás ellen igen határozottan fellép, egyúttal helyes önbecsülésre nevel - hangsúlyozta a Károli Gáspár Református Egyetem újszövetségi tanszékének vezetője.” (Magyar Szó, 2007. november 12.)
 
Lelki béke - Vajon hogyan találjuk meg ezt a békét? Olvassuk a Bibliát? Hogyan? Kell-e még tenni valamit? Juhász Gyula 1934-ben a Fék c. Versében ezt írta:
 

juhasz_gyula.jpg

Juhász Gyula 1883-1937

Oly mozdulatlanul nyugodtak
A kerti fák az őszi fényben.
Talán a nyárról álmodoznak,
Csak egy levél hull néha szépen.
Az élet csöndje ez a béke,
A nyugalom e nagy enyészet,
Örök erők szent szövedéke,
Lehullt levél én, elenyészek...

Valószínőleg senki sem szereti ha a lehullt levél jelképezi az életét, tény azonban, hogy ezzel szembe kell néznünk. DE vajon mit vált ez ki az emberből?

A nagy kérdés, hogy a rózsákat, vagy a töviseket nézzük? Így is fogalmazhatunk: Szerintünk a pohár félig üres, vagy félig teli van?
Vajon hogyan lehet megbirkózni a harag és a keserűség negatív érzéseivel azáltal, hogy ezeket belső megelégedés és öröm érzéseivel cseréljük fel?
Dr. Harold Wolfe tanulmánya: 500 kórházi beteg vizsgálata - 30% -kuknak volt olyan személyiségzavara, amely hátráltatta őket a gyógyulásban. Más szavakkal ezek az emberek   NEGATÍV GONDOLKODÓK VOLTAK.
A nagyon nagy kérdés: Hogyan változtathatom meg viselkedésem belső rugóit?
 
Az embernek ehhez alkalmazkodnnia kell a körülményekhez, tanulnunk kell a körülöttünk történő eseményekből, s a felszínes boldogság helyett keresnünk kell a mély, tartós boldogságot.
Az egyik nagyvállalat igazgatója nagyon elfoglalt ember volt. Nagyon sokat dolgozott, és természetesen sokat is keresett. Megengedhette magának a tengerparti villát, a legdrágább autót vezette, bankszámláján több millió euró volt. Úgy tűnt, hogy élete teljesen rendezett. Belülről azonban valami nem volt rendben. Ez az ember nem tudta mi a benső béke. Úgy érezte, egy kitöltetlen űr lakozik benne. Mindenben csalódott, bűntudatot érző, állandó lelki gyötrelemmel küzdő ember volt. Olyannak érezte magát, mint egy elszáradt falevél.
 
Vajon nem azért érezte így magát, mert életét nem fektetett hangsúlyt néhány aranyszabályra? Mert önzően önmaga felé fordult? Mert a lelkiséget az utolsó helyre tette, vagy talán fölösleges dolognak tartotta? Nem érzünk-e mi is időnként csalódottságot? Nem kellene-e életünknek sokkal több örömet tartalmaznia? Hiszen Isten, aki a világot teremtette, az embert örök életre, boldogságra teremtette.
 
Különböző módon próbáljuk problémáinkat rendezni. Sokszor talán drogokkal, nyugtatókkal tesszük ezt. A Biblia azonban a legjobb megoldást, az igazi választ kínálja föl minden ember számára.
Mózes 1. könyvében úgy találkozunk Ádámmal és Évával, mint akiket Isten egy tökéletes világba helyezett, ahol ismeretlen volt a haláltól való félelem, a szorongás, az aggodalom.   De itt kopogtatott a kísértő, aki a világosság hordozója volt, mielőtt a bűn értelmi szerzője lett volna.
Isten az embernek egy választási lehetőséget adott azzal, hogy a jó és gonosz tudásának fáját az édenkertbe helyezte. És ezt a választási lehetőséget használta ki rosszul az ember. A bűn szakadást idézett elő Teremtő és teremtmény között. "Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől" (És 59,2). Ez a bűn természete, a bűneset következménye.
 
            1.Móz 3,8.
            A bűn megtörte a közösséget Isten és ember között. Az ember a          
            bűneset után elrejtőzött attól, akitől addig az áldást kapta.
            1.Móz 3,12
            A bűn megtörte a közösséget ember és ember között.
            1.Móz 3, 17
A bűn megtörte a közösséget az ember és a teremtett világ között. Elkezdődött a természet pusztulása, elindult egy megállíthatatlan folyamat, a bűn lavinaszerű törvényszerűsége.
Amikor Ádám és Éva vétkezett, Isten feltárta előttük a megváltás tervét. Mielőtt kiűzte volna őket az Éden kertjéből, egy ígéretet adott nekik: "És ellenségeskedést szerzek közötted (a kígyó) és az asszony között, a te magod között és az ő magva (Jézus Krisztus) között: az neked (a kígyónak) fejedre tapos (Jézus Krisztus legyőzi a kísértőt)..." (1.Móz 3,15). Jézus Krisztust, a szabadítót, Isten az embernek már az Éden kertjében megígérte.
 
Ennek az ígéretnek a valós voltát láthatta az ember nap mint nap, az áldozatrendszeren keresztül. Isten ugyanis így próbálta bemutatni azt a tervet, mellyel át akarta hidalni az ember és közötte kialakult szakadékot. Ha például egy izraelita vétkezett, ha megjelent nála a bűntudat, vett egy bárányt, elvitte a templomba, rátette kezét a bárány fejére és rávallotta bűnét az ártatlan bárányra. És ennek a báránynak ott kellett elvérezni az oltáron, hogy a bűnös ember bűnbocsánatot kapjon.
Jézus Krisztusra mutatott mindez, aki magára vette az ember bűnét, aki mint ártatlan bárány, meghalt értünk.
 
Ha föltesszük a kérdést: Hogyan tudok lelki békét találni? Hogyan tudok a bűntudattól szabadulni? Akkor gondoljunk arra, mit tettünk volna, ha az Ó szövetségben élünk? Nemde vittük volna az oltárra a bárányt, hogy vérét ontsuk a mi bűneinkért? Az, hogy az Új szövetségben élünk, semmit sem változtat a tényen. Most azonban nem kell nap mint nap leölnünk az áldozati bárányt. Az igazi bárány ugyanis megáldoztatott a golgotai kereszten. Isten gondoskodott az áldozatról, hogy mi szabadok lehessünk bűneinktől, a nyomasztó bűntudattól, a lelkiismeret furdalástól.
 
kereszt.jpgA Jelenések könyvének is ez a központi témája. "Kegyelem néktek és békesség attól, ... aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által." (Jel 1,4.5).  "Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást." (Jel 5,12).
Jézus megmentő áldozata és az Ő örökkévaló üzenete az, ami párhuzamban halad a Bibliának ebben a könyvében. (V.ö. Jel 13,8; 14,6). Ez az ember számára a jó hír. Nincs többé kárhoztatás, nincs többé bűntudat, mert Üdvözítőmhöz jöhetek. Együtt lehetek vele azon a menyegzőn, amit a Jelenések könyve a Bárány menyegzőjeként mutat be. (Lásd Jelenések 19. fejezetét).
 
A Biblia 4 lépcsőfokban tárja elénk a lelki békességhez vezető utat:
 
   1."Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül." (Róm 3,23). Ismerjük fel az emberi természet bűnös voltát.
   2."Higyj az Úr Jézus Krisztusban!" (Csel 16,31). Hittel kell Jézus Krisztushoz jönnünk. A hit a lelki béke és az üdvösségnek a feltétele.
   3."Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól." (1.Ján  1,9). Miután fölismertük bűnös voltunkat, miután hittel és bűnvalló lelkülettel az Úr Jézushoz jöttünk, megszabadulhatunk bűneinktől.
   4."... hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől." (Apcsel 3, 19). Döntsük el, hogy követni fogjuk Jézus Krisztust, a mennyei béke forrását. Ezzel tulajdonképpen az örök életet fogadjuk el. (lásd 1.Ján 5,12.13).
Luther Márton átélte ezt a tapasztalatot. 1505-ben viharba került és védőszentjéhez kiáltva azt ígérte: szerzetes lesz, ha megmenekül. Szavatartó ember lévén, valóban kolostorba vonult. Ellenben itt sem talált nyugalmat lelkének. Egy napon Biblia került a kezébe és elkezdte olvasni. Tanulmányozta a Római levelet, ahol nem csak arra talált rá, hogy a "bűn zsoldja a halál", hanem fölismerte a csodálatos kegyelmet is, amit abban az időben senki sem tanított - "az Isten KEGYELMI AJÁNDÉKA örök élet" (Róm 6,23). "Add nekem ezt az ajándékot, Uram!" - kiáltott fel Luther.
 
Lehet, hogy még nem fogadtuk el Jézus Krisztust, de MA megtalálhatjuk Őt. Békét és nyugalmat találhatunk nála. Menjünk vissza egy kicsit Pilátus ítélőszékéhez, ahol Jézust megkorbácsolták, ahol fejére töviskoronát tettek, kísérjük ki a Kálvária keresztjéhez és ismerjük fel - mindezt érettünk tette. Miért? Mert annyira szeretett bennünket, hogy nem tudta volna élvezni a mennyet, ha nem biztosítja számunkra, hogy ott lehetünk vele. (lásd Ján 3,16). Mert ez a szeretet örökkévaló (lásd Jer 31,3), tehát ma is pont úgy szeret bennünket, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor meghalt értünk. Ne utasítsunk vissza egy ilyen szeretetet.
Ez a lelki béke és nyugalom feltétele.